Доставка

Условия доставки. Доставка книг осуществляется по расценкам бельгийской почты и зависит от веса посылки. Посылка до 2-х кг стоит 6,90евро, до 5-ти кг - 8,90 евро и т.д. www.post.be   И ,как правило, занимает от одного до 2-х рабочих дней по Бельгии.   Доставка  в почтовый  индекс 2600/Berchem/ и 2640/Mortsel/ осуществляется за наш счет . При заказе в эти почтовые индексы сообщите нам письмом и мы пересчитаем вам без стоимости доставки. Доставка в другие страны занимает немного больше времени и цена ,соответственно другая .  При доставке в страны Европейского союза мы работаем с www.dpd.be     Посылка около 6-7 кг будет стоить 16-18,50 евро. доставка три-четыре рабочих дня.  При заказе из-за пределов Бельгии желательно при регистрации оставить свой телефонный номер. За пределы Евросоюза минимальная стоимость посылки весом до 2-х кг составляет 24,90 евро без страховки содержимого.  Вы всегда можете возвратить посылку с книгами без объяснения причины, предварительно оплатив стоимость доставки , в течение 5-ти дней. После этого претензии не принимаются. При заказе на сумму 35 евро  и выше   - пересылка в пределах  Бельгии бесплатна. Leveringsvoorwaarden van Stichting boekhandel Bukinist opgesteld februari 2007 Artikel 1: Definities In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: 1. de koper . De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de leverancier opdracht heeft gegeven tot het leveren van boeken, cd’s, dvd’s of welke producten dan ook. 2. de leverancier . De natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht zoals bedoeld onder a. heeft aanvaard. Artikel 2: Algemeen 1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de koper en de leverancier gesloten overeenkomst en. 2. De algemene voorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing, indien uitdr ukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze leve ringsvoorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing is. Artikel 3: Prijzen 1. Alle op de internetsite genoemde prijzen zijn inclusief btw, maar excl usief verzendkosten. 2. Zet- en tikfouten zijn voorbehouden 3. De leverancier is gerechtigd de geldende prijzen te verhogen, indien z ich daarvoor bepaalde omstandigheden voordoen. 4. Het uitbrengen van een prijsopgave verplicht de koper niet tot afname. Artikel 4: Annulering 1. De koper is gerechtigd de voorgenomen aankoop te annuleren, voordat de bestelling i s verstuurd. 2. Annulering na verzending van de bestelling is niet meer mogelijk. Artikel 5: Verzending / Levering 1. Voor de verzending worden kosten in rekening gebracht. Artikelen die de levera ncier in opdracht van de koper verstuurt, worden door de leverancier binnen twee werkdage n na binnenkomst van de betaling aangeboden bij DPD-post. 2. Indien het betaalde artikel onverhoopt niet meer leverbaar mocht zijn, zal h et betaalde bedrag z.s.m. op de rekening van de koper teruggestort worden. Artikel 6: Betaling 1. Koper dient de bestelling vooraf te betalen, door middel van Paypal of een bankoverschrijving. Artikel 7: Reclames 1. Reclames kunnen alleen schriftelijk worden ingediend, tot uiterlijk veer tien dagen na verzending van de bestelling. Na deze periode worden reclames niet meer in be handeling genomen, tenzij de reclame betrekking heeft op een fabricagefout. 2. De koper heeft zeven werkdagen bedenktijd, waarin hij de bestelling zonder opgave van redenen kan retourneren. Artikel 8: Overmacht 1. Indien de uitlevering is belemmerd door overmacht of door omstandigheden buiten het r isico van de leverancier, dan is de leverancier gerechtigd de levertijd te overschrijden. Artikel 9: Geschillen 1. Op alle door de leverancier handelingen is het Nederlands recht van toepa ssing, ook bij internationale transacties is de Belgische rechter bevoegd.

Закрыть окно.